,,კასპი 1936,, სოხუმის ,,ხუმთან,, დამარცხდაყველაზე მარტივი დიეტა
)